Lilium pyrenaicum

Pyreneisk lilja

N Spanien, SV Frankrike